آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

کالیبراسیون تجهیزات مرجع

تجهیزات مرجع  این آزمایشگاه بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی iso  و ASTM کالیبره شده و مطابق رده های ذیل می باشد :

 

Calibration

Method

Best Achievable Classification

Up to 500 Kgf
(
کشش-فشار)

Up to 30000 Kgf
(
کشش-فشار)

Up to 300000 Kgf  :  (فشاری)
Up to 250000 Kgf  : (کششی)

ASTM

Class AA

Class A

Class A

ISO

Class 00

Class 00

Class 1

 

 

  دامنه کاری شرکت راد سیستم البرز مهر

 دامنه کاری شرکت راد سیستم البرز مهر در حیطه کمیت نیرو

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری  (±)

1

دستگاههای آزمون مواد

فشاری

0-5 KN

0.002 % rdg

5-10 KN

0.006 % rdg

10-100 KN

0.031 % rdg

100-500 KN

0.042 % rdg

500-3000 KN

0.034 % rdg

کششی

0-5 KN

0.002 % rdg

5-10 KN

0.006 % rdg

10-100 KN

0031 % rdg

100-500 KN

0.042 % rdg

500-2200 KN

0.07 % rdg

جابجایی

Up  to   100  mm

0.568 + 0.0012 L(mm)μm

100  to  500  mm

0.75 + 0.0012 L(mm)μm

500  to  700  mm

0.81 + 0.0015 L(mm)μm

 سرعت خطی

up to 600 mm/min

±0.006 % rdg

2

لودسل و مبدل نیرو

 

فشاری

0-5 KN

0.0011 % rdg

5-10 KN

0.0051 % rdg

10-100 KN

0.031 % rdg

100-500 KN

0.042 % rdg

500-3000 KN

0.034 % rdg

کششی

0-5 KN

0.0011 % rdg

5-10 KN

0.0051 % rdg

10-100 KN

0.031 % rdg

100-500 KN

0.042 % rdg

500-2000 KN

0.034 % rdg

3

انواع دینامومتر و رینگ نیرو

up to 300 tf

0.034 % rdg

4

اکتنسومتر دستگاه اعمال نیرو : گیج لنت

up to 300 mm

0.50 + 0.0012 L(mm)μm

5

اکتنسومتر دستگاه اعمال نیرو

Up  to   100  mm

0.095 + 0.0012 L(mm)μm

100  to  500  mm

0.50 + 0.0012 L(mm)μm

500  to  1000  mm

0.58 + 0.0015 L(mm)μm

6

هم راستایی فک های دستگاه های کشش

90°

0.05°

7

دستگاه تست خزش

0 to 30000 Kgf

0.03%

8

دستگاه تست خستگی

0 to 30000 Kgf

0.03%